Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodě: http://www.euro-nabytek.eu

Objednávky

Internetový obchod se stává být zajímavým tehdy, když Vám cenu nabídne o něco nižší než kamenný obchod. Můžeme Vás ujistit, že jsme se snažili natolik snížit cenu s  možností  vyzvednout si zboží přímo u nás ve výdejním místě. V našem obchodě Vám dáváme tedy možnost si zvolit alternativu nákupu zboží a to pokud možno za nejnižší cenu s možností osobního odběru.  V čase, kde si objednáváte v naší internetové prodejně zboží, je u každého výrobku uvedená prodejní cena. Vyhrazujeme si však právo na opravu ceny , případně tiskové chyby, změny kurzu, nebo změny ceny od dodavatele. O každé změně Vás budeme informovat a objednávku vyřídíme po vzájemné dohodě.

Všeobecné obchodní podmínky.

1. Zboží Vám bude dopraveno na adresu uvedenou v objednávce na základě dohody o ceně dopravy, která může být různá dle Vašeho bydliště a vytížení naší dopravy Vaším směrem. Cena dopravy zahrnuje složení zboží u vchodu do domu - čísla popisného !

2. Kupují se stává vlastníkem předmětu prodeje po zaplacení celkové ceny.

3. Dodací lhůta pro nábytek je 2-4 týdny a to na adresu naší výdejny ve Žďáře nad Sázavou. Dodací termíny jsou pouze orientační. Dodavatel se může zpozdit s dodávkou, zvláště v případě zboží ve slevě.

4. Veškerý nábytek je dodávaný ve zdemontovaném stavu. Součástí dodávky je podrobný návod na montáž pro každý jednotlivý kus

5. Kupující má právo stornovat objednávku (odstoupit od smlouvy) bez udání důvodu a to do 14 dnů po obdržení zboží.

6. Prodejce je oprávněn stornovat objednávku a to zvlážtě v případě, že se zboží již nevyrábí, nebo se výrazně změnila jeho cena. V případě, že vznikla tato situace, je prodejce povinen kupujícího neprodleně o této situaci informovat.

7. Každý kupující má právo odstoupit od smlouvy dle zákona č. 367/2000 Sb. Pouze, ale nepodnikatelské subjekty. Odstoupení je nutno zaslat písemně. Peníze Vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

8. Při druhé a další objednávce, jako stálý zaregistrovaný klient získáváte vždy  2% slevu na další nákup.

9. U objednávek nad 15 000,-Kč dopravné hradíme my.

10. V případě, že zákazník není schopen z jakéhokoliv důvodu převzít zboží, prodlužuje se dodací lhůta na termín dalšího rozvozu. Zákazník bude včas informován.

12. Zboží v akci lze objednat nejpozději do 11 hodin toho dne, kdy akce končí.

Montáž

V případě, že si přejete nábytek doma i smontovat účtujeme za každou započatou hodinu 250,-Kč plus náklady na dopravu cca 10,-/km. Počítáno ze Žďáru nad Sázavou.

Sazby za výnos zboží.

1 patro - (zvýšené přízemí)         50,-Kč za karton

Každé další patro                   + 50,-Kč za karton

 

Slevy, akce

Na toto zboží se vztahují stejné podmínky, jak na zboží, které není v akci a slevách.

Reklamace

1. Prodejce odpovídá za veškeré vady zboží a to i za skryté, které se projeví v průběhu 2 leté záruční doby.

2. Záruční doba na věškeré zboží se stanovuje na dobu 24 měsíců dle platného občanského zákona.

2. Při uplatnění reklamace je nutné předložit dodací list s fakturou.

4. Prodejce však neodpovídá za vady, které vznikly nešetrným, násilným zacházením či dlouhodobějším působením vlhkosti na materiál nábytku.

5. Pokud zákazník při převzetí zboží od dopravce zjistí poškozený obal je nutno s řidičem učinit o tomto zápis. Ve výdejně se toto řeší osobně výměnou zboží.

6. Pokud kupující zjistí vadu na výrobku, případně, že v balení některá část chybí, je nutné o tomto co nejdříve informovat prodejce a to nejraději telefonicky, aby mohla být co nejrychleji sjednána náprava v zájmu kupujícího.

7. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží.

Shoda (rozpor) s kupní smlouvou

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.
 

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


 
Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně op přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.


Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.  V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

Ochrana osobních údajů

Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí kupující se zpracování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu na základě žádosti zaslané na emailovou adresu info@euro-nabytek.eu.. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

 

Přihlášení

Zákazník: nepřihlášen

Váš e-mail:

Heslo:

Registrace zákazníka
Zapomněli jste heslo?

Partneři

Nákupní košík: prázdný

Celková cena: 0 Kč